Mokamos paslaugos

         VšĮ Vilkpėdės ligoninėje gali būti teikiamos mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos, už kurias jų gavėjai (fiziniai asmenys) privalo sumokėti.

         Draudžiamiesiems, kurie nėra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu, VšĮ Vilkpėdės ligoninėje suteiktos paslaugos, išskyrus būtinosios medicinos pagalbos paslaugas, yra mokamos.

         Mokamos paslaugos, tyrimai ir procedūros VšĮ Vilkpėdės ligoninėje teikiamos tik užtikrinus, kad šias paslaugas, apmokamas iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, nustatytą dieną gaus visi jų laukimo eilėje užregistruoti pacientai.

         Būtinosios medicinos pagalbos paslaugos VšĮ Vilkpėdės ligoninėje teikiamos vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. V-208 „Dėl Būtinosios medicinos pagalbos ir būtinosios medicinos pagalbos paslaugų teikimo tvarkos bei masto patvirtinimo“. Būtinoji medicinos pagalba VšĮ Vilkpėdės ligoninėje teikiama nemokamai visiems Lietuvos Respublikos, kitų valstybių piliečiams ir asmenims be pilietybės, nuolat gyvenantiems Lietuvoje, neatsižvelgiant į tai, ar jie apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu.

         Mokamos paslaugos teikiamos užsienio šalies piliečiams, neturintiems Europos sveikatos draudimo kortelės bei neapdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu, jei jie kreipėsi į VšĮ Vilkpėdės ligoninę dėl palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų ar paliatyviosios pagalbos paslaugų teikimo.

         Nemedicininės paslaugos, kurių sąrašas yra patvirtintas VšĮ Vilkpėdės ligoninės direktoriaus įsakymu, yra mokamos.

         VšĮ Vilkpėdės ligoninėje teikiamų mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašas ir kainos nustatytos
vadovaujantis Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainynu Nr. 11-96-2, patvirtintu sveikatos apsaugos ministro 1996 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 178 „Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainyno Nr.11-96-2, patvirtinimo“ ir sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357 „Dėl Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašo, kainų nustatymo ir jų indeksavimo tvarkos bei šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarkos“ bei patvirtintos VšĮ Vilkpėdės ligoninės direktoriaus įsakymu. 

Mokamos nemedicininės paslaugos PDF formatu.

Mokamos medicininės paslaugos PDF formatu.
Mokamoms asmens sveikatos priežiūros paslaugoms priskiriamos paslaugos, kurių išlaidos nekompensuojamos iš:

-          valstybės ir savivaldybių biudžetų lėšų;

-          Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų;

-          valstybės, savivaldybių, įmonių ir kitų organizacijų sveikatos fondų bei lėšų, skirtų sveikatos programoms finansuoti.

Už mokamas paslaugas, suteiktas Vilkpėdės ligoninėje apmoka:
-         patys pacientai arba jų įstatyminiai atstovai;
-         savanoriško sveikatos draudimo įstaigos, kiti juridiniai asmenys.
Už sveikatos priežiūros paslaugas, suteiktas Vilkpėdės ligoninėje, jei jos neatitinka būtinosios medicinos pagalbos kriterijų, apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu apmoka, kai:

-         pacientas, neturėdamas gydytojo (dirbančio asmens sveikatos priežiūros įstaigoje, sudariusioje sutartį su teritorine ligonių kasa dėl siuntimą išdavusio gydytojo paslaugų teikimo) siuntimo, kreipėsi į VšĮ Vilkpėdės ligoninę dėl palaikomojo gydymo ir slaugos paslaugų, paliatyviosios pagalbos paslaugų ar asmens sveikatos priežiūros paslaugų, kurios neatitinka būtinosios pagalbos kriterijų, teikimo;
-         pacientas, teikiant jam iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų apmokamas paslaugas ir leidus gydančiajam gydytojui, pageidauja gauti papildomas, t. y. pagrindinei ligai diagnozuoti ar gydyti nebūtinas paslaugas, medžiagas, tyrimus, medikamentus, medicinos pagalbos priemones, procedūras;
-         pacientas pasirenka brangiau kainuojančias asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Prie brangiau kainuojančių asmens sveikatos priežiūros paslaugų priskiriami atvejai, kai pacientas savo iniciatyva, leidus gydančiam gydytojui, pasirenka brangiau kainuojančias paslaugas, medžiagas, tyrimus, vaistus, medicinos pagalbos priemones, procedūras. Šiuo atveju pacientas apmoka pasirinktų paslaugų, medžiagų, tyrimų, vaistų, medicinos pagalbos priemonių, procedūrų kainų ir nemokamų paslaugų, medžiagų, tyrimų, vaistų, medicinos pagalbos priemonių, procedūrų kainų skirtumą. Prie šių paslaugų negali būti priskiriamos paslaugos, kurioms pacientui nesuteikiama pasirinkimo alternatyva (negalima pasirinkti tarp nemokamos ir brangiau kainuojančios paslaugos);
-         pacientas, išnaudojęs metinį slaugos ir palaikomojo gydymo stacionare paslaugų 120 dienų limitą, nustatytą Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatyme, patvirtintame sveikatos apsaugos ministro 1996 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. I-1343, kreipėsi į VšĮ Vilkpėdės ligoninę dėl tolimesnio šių paslaugų teikimo tais pačiais kalendoriniais metais.