Pacientų pareigos

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu, pacientas turi pareigas:

12 straipsnis. Paciento pareigos

1. Pacientas privalo pasirašytinai susipažinti su jam pateiktomis sveikatos priežiūros įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis, kitais sveikatos priežiūros įstaigos nustatytais dokumentais ir vykdyti juose nurodytas pareigas.

2. Pacientas privalo rūpintis savo sveikata, sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su sveikatos priežiūros įstaigos specialistais ir darbuotojais.

3. Pacientas, užsiregistravęs planinei asmens sveikatos priežiūros paslaugai gauti, tačiau negalintis atvykti nustatytu laiku, privalo apie tai informuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigą ne vėliau kaip prieš dvidešimt keturias valandas iki numatomo paslaugos gavimo laiko pradžios.

4. Pacientai, norėdami gauti sveikatos priežiūros paslaugas, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, išskyrus būtinosios sveikatos priežiūros atvejus.

5. Pacientas kiek įstengdamas turi suteikti sveikatos priežiūros specialistams informacijos apie savo sveikatą, persirgtas ligas, atliktas operacijas, vartotus ir vartojamus vaistus, alergines reakcijas, genetinį paveldimumą ir kitus pacientui žinomus duomenis, reikalingus tinkamai suteikti sveikatos priežiūros paslaugas.

6. Pacientas, gavęs informaciją apie jam skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas, šio įstatymo nustatytais atvejais savo sutikimą ar atsisakymą dėl šių sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo turi patvirtinti raštu.

7. Pacientas privalo vykdyti sveikatos priežiūros specialistų paskyrimus ir rekomendacijas arba šio įstatymo nustatyta tvarka atsisakyti paskirtų sveikatos priežiūros paslaugų. Pacientas privalo informuoti sveikatos priežiūros specialistus apie nukrypimus nuo paskyrimų ar nustatyto režimo, dėl kurių jis davė sutikimą.

8. Pacientas privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visais sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojais ir kitais pacientais.

9. Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei tai grėstų pavojus paciento gyvybei.

Vadovaujantis viešosios įstaigos Vilkpėdės ligoninės vidaus tvarkos taisyklėmis, patvirtintomis direktoriaus 2019 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. 1.1.-V-2, pacientas turi pareigas:

6.9. Pacientas privalo laikytis jam ligoninėje nustatyto režimo.

6.10. Išeidamas į kiemą, pacientas privalo apie tai informuoti slaugos personalą.

6.11. Pacientams griežtai draudžiama vartoti alkoholinius gėrimus, vartoti gydytojo nepaskirtus vaistus, psichotropines bei toksines medžiagas ligoninės patalpose ir ligoninės teritorijoje.

6.12. Ligoninės teritorijoje ir patalpose šiukšles mesti tik į tam numatytas ir pritaikytas šiukšlių dėžes.

6.13. Pacientai, atvykstantys planinei hospitalizacijai, turi turėti asmens higienos priemones, tinkamus hospitalizacijai drabužius, avalynę. Pacientui neturint švarių drabužių, jų poreikį pagal galimybes užtikrina palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus ūkio reikalų tvarkytoja.

6.14. Pacientas privalo pagarbiai ir deramai elgtis su visais ligoninės darbuotojais ir kitais pacientais. Draudžiama triukšmauti ir trukdyti kitiems pacientams, naudotis kitam asmeniui priklausančiais daiktais, savavališkai lankytis kituose ligoninės skyriuose ar kitos lyties pacientų palatose.

6.15. Pacientas, žiūrėdamas televizorių, klausydamasis radijo ar kalbėdamas mobiliuoju telefonu turi gerbti kitus pacientus ir jų teisę į netriukšmingą ir ramią aplinką.

6.16. Pacientas, pageidaujantis išeiti už ligoninės teritorijos ribų ar jo atstovas, pageidaujantis išsivesti ar išsivežti pacientą už ligoninės teritorijos ribų, turi raštu pateikti prašymą gydančiam ar budinčiam gydytojui arba palaikomojo gydymo ir slaugos skyriaus vedėjui bei gauti jo sutikimą. Tokiu atveju, išėjęs už ligoninės teritorijos ribų pacientas (jo atstovas) prisiima pilną atsakomybę atitinkamai už savo arba atstovaujamo paciento sveikatą.

6.17. Pacientai privalo tausoti ligoninės turtą bei inventorių.