Pranešėjų apsauga

Pranešimą apie pažeidimą galima pateikti užpildant nustatytą formą arba laisva forma. Laisvos formos pranešime reikėtų nurodyti:

 • savo vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą (jeigu asmens kodo neturi), darbovietę, kontaktinius duomenis (gyvenamąją ir (ar) korespondencijos gavimo vietą arba elektroninio pašto adresą, telefono numerį ar kitus duomenis ryšiui palaikyti);
 • duomenis apie pažeidimą (kas, kada, kokiu būdu ir kokį pažeidimą rengiasi daryti, daro ar padarė ir pan.);
 • sužinojimo apie pažeidimą datą ir aplinkybes;
 • jei įmanoma, bet kokius turimus dokumentus ar informaciją, atskleidžiančią galimo pažeidimo požymius;
 • ar apie pažeidimą jau yra kam pranešta ir, jei pranešta, kam buvo pranešta, ar buvo gautas atsakymas;
 • kad yra susipažinta su teisinėmis pasekmėmis už melagingos informacijos teikimą;
 • kad pranešimas teikiamas vadovaujantis Pranešėjų apsaugos įstatymu.

Kiekvienas asmuo turi teisę informaciją pateikti anonimiškai, t. y. nenurodydamas savo vardo, pavardės ir (ar) kontaktinių duomenų. Tačiau jei pateikdami informaciją nurodysite savo kontaktinius duomenis ir tai, kad norite būti informuotas apie tyrimo rezultatus, turėsime galimybę su Jumis susisiekti ir prireikus, patikslinti įvykio aplinkybes bei informuoti apie Jūsų pateiktos informacijos nagrinėjimo rezultatus ir priimtus sprendimus.

Apie  pažeidimus ir galbūt rengiamas, daromas ar padarytas nusikalstamas veikas jūs galite pranešti ir prokuratūrai.

Visa gauta informacija apie galimai neteisėtus darbuotojų veiksmus ar kitus pažeidimus yra konfidenciali. Gauta informacija nebus viešinama, perduota pažeidimą padariusiems, planuojantiems daryti ar darantiems asmenims, taip pat nebus atskleidžiama tretiesiems asmenims.

Prieš asmenį, pateikusį informaciją apie pažeidimą, dėl tokios informacijos pateikimo nuo šios informacijos pateikimo dienos draudžiama imtis neigiamo poveikio priemonių: atleisti jį iš darbo, perkelti į žemesnes pareigas ar kitą darbo vietą, bauginti, priekabiauti, diskriminuoti, grasinti susidoroti, apriboti karjeros galimybes, sumažinti darbo užmokestį, pakeisti darbo laiką, kelti abejones dėl kompetencijos, perduoti neigiamą informaciją apie jį tretiesiems asmenims arba taikyti bet kokias kitas neigiamo poveikio priemones.

Asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą, taikomas konfidencialumas, nepriklausomai nuo to, ar asmuo bus pripažintas pranešėju.

Reikalavimas užtikrinti konfidencialumą netaikomas, kai:

 • to raštu prašo asmuo, pateikiantis arba pateikęs informaciją apie pažeidimą;
 • asmuo pateikia žinomai melagingą informaciją.

Primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį nusikaltimo padarymu. Melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį, ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
VšĮ Vilkpėdės ligoninės vidiniame kanale pranešimus gali palikti:
 • esami ir buvę VšĮ Vilkpėdės ligoninės darbuotojai;
 • asmenys sutartiniais santykiais susiję su VšĮ Vilkpėdės ligonine (pvz. praktikos, savanorystės ir pan.).
Čia galite pateikti pranešimą apie VšĮ Vilkpėdės ligoninės darbuotojo:
 1.  galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką;
 2.  administracinį nusižengimą;
 3.  darbo funkcijų vykdymo pažeidimą;
 4.  šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą;
 5.  kitą, grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą, apie kurį sužinote iš savo turimų arba turėtų darbo santykių arba sutartinių santykių su VšĮ Vilkpėdės ligonine.
Apie pažeidimą pranešti galite per vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą:
  • elektroniniu paštu [email protected];
  • kreipiantis tiesiogiai į VšĮ Vilkpėdės ligoninės Korupcijos prevencijos komisijos narius (120A, 121A,122A kab., tel. 8 602 68 083)
  • siunčiant paštu, adresu Vilkpėdės g. 3, Vilnius. Ant voko turi būti nurodoma žyma „KOMPETENTINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“.